Pomembni datumi iz kronike PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA VUZENICA OD LETA 1892 DO 2002

Prof. Josip Mravljak ima veliko zaslugo, da se je gradivo za kroniko ohranilo.

1864: so krajani kupili prvo brizgalno na ročni pogon, ki je bila brez naprave za sesanje vode. Vodo so morali vlivati v vodni rezervoar in je skozi ventil prosto vstopala v cilinder, iz njega pa s pritiskom siknila v ogenj.

1882: so dokupili še sod za vodo in sezidali orodišče pri cerkvi sv. Florjana v Spodnjem trgu.

1889: so kupili novo solidnejšo brizgalno s črpalko.

1891: so sezidali gasilski dom v Zgornjem trgu.

13. marca 1892: je bila prva ustanovitvena seja gasilskega društva v Vuzenici, na kateri se je konstruiral pripravljalni odbor. V njem so bili Ivan Kresnik, Gregor Polanec, Anton Kafel, Mihael Urban, Simon Pahernik in Franc Metinger.

5. maja 1892: je carsko kraljeva namestija v Gradcu z odlokom pod štev. 10291 odobrila društvena pravila.

26. decembra 1892: je bil ustanovitveni občni zbor in takrat so izvolili tudi poveljstvo: za načelnika in poveljnika je bil izvoljen Anton Kafelj, za namestnika Mihael Urban, za blagajnika Ivan Kresnik, za tajnika nadučitelj Simon Viher in za orodjarja Ivan Šuligoj.

1903: je bil nabavljen voz za orodje in črpalko, katerega imamo še danes.

1905: je bila ustanovljena Okrajna gasilska zveza in za njenega načelnika je bil izvoljen Anton Kafel.

1906: so nabavili nosilnico in pivski rog, kateri še danes krasi našo sejno sobo.

18. avgusta 1909: se je nabavila nova močnejša brizgalna.

1919/20:  je bilo v društvu zatišje. Vodstvo društva je bilo nemškutarsko.

24. aprila 1921: je županstvo sklicalo izredni občni zbor “Prostovoljnega gasilskega društva” in  odobrilo priložena pravila Prostovoljnega gasilskega društva v Vuzenici. Razpustili so društvo “Freiwillige Feuerwehr in Saldenhofen”, ker ni hotelo uvesti slovenskega poveljevanja in tudi ne pristopiti k jugoslovanski Gasilski zvezi v Ljubljani.

11. julija 1921: je županstvo okr. glavarstvo ugodilo prošnji in je občina pooblastila Josipa Mravljaka, Josipa Goloba, Karla Glaasa in Josipa Ziglerja, da so prevzeli inventar razpuščenega društva. Načelnik društva je postal Josip Mravljak.

8. septembra 1924: je bila nabavljena  avtomatska brizgalna tipa Bauer.

23. marca leta 1929: so na 2. redni seji sklenili, da sprejmejo v društvo člane godbe s pogojem, da so v prvi vrsti gasilci, hodijo na vaje, sodelujejo pri požarih, šele nato nastopijo kot društveni godbeni odsek.

1. oktobra 1929 je nabavljen tovorni avto Puch VIII.

1934:  so prejeli novo močno brizgalno tipa Rosenbauer. Josip Mravljak je postal načelnik gasilske župe Korotanske in je bil na tem položaju vse do II. svetovne vojne.  Josip Mravljak je napisal za takrat prvi gasilski priročnik z naslovom GASILSKI KATEKIZEM in ga izdal v samozaložbi.

1938: je Josip Mravljak prejel najvišje jugoslovansko gasilsko priznanje RED SV. SAVE.

30. oktobra 1948: je bil po drugi svetovni vojni ponovni ustanovni občni zbor društva. Na tem občnem zboru so soglasno sprejeli pravila prostovoljnega gasilskega društva. Za predsednika je bil izvoljen Martin Glušič, za poveljnika Janko Torej, za tajnika Josip Cigler, blagajnika Leopold Potočnik in za orodjarja Nikolaj Vinšek. Na drugem sestanku je zaradi prevelikih obveznosti v službi odstopil Martin Glušič, na njegovo mesto je bil izvoljen Tone Mravljak.

29. januarja 1950: je bilo na občnem zboru izvoljeno novo vodstvo v sestavi: predsednik Janko Torej, poveljnik Tomislav Mravljak, tajnik Janko Kričej, blagajnik Leopold Potočnik in orodjar Anton Črešnik ml.

9. junija 1959: je društvo razvilo svoj prapor, ki pomeni simbol društva.

1960: je društvo na svoji redni letni skupščini sprejelo sklep o gradnji novega gasilskega doma. Začnejo zbirati dokumentacijo za izgradnjo gasilskega doma.

1961: se je nabavila nova motorna brizgalna Sora 800 L.

1962: je bil 70. redni letni občni zbor in na njem so postavili novo vodstvo v sestavi: Janko Torej predsednik, Ivan Klimež podpredsednik, Janko Viher tajnik, Branko Vinšek blagajnik, Ivan Praprotnik poveljnik, Peter Motaln podpoveljnik, Maks Polič orodjar, Franc Proje mladinski referent. Ob obletnici prejme društvo zlato gasilko odlikovanje za dolgoletno službovanje.
10. maja 1962 je bila prva akcija in začetek izkopa gasilskega doma. Gonilna sila je bil gradbeni odbor v sestavi: Alojz Peter, Ivan Kamenšak, Ivan Praprotnik, Janko Torej, Ivan Klimež, Peter Motaln, Alojz Gobec, Anton Mravljak in Janko Dolenc.

1965: je bil izvoljen novi odbor v sestavi: Ivan Praprotnik predsednik, Peter Motaln poveljnik, Jakob Kaučič tajnik, Branko Vinšek blagajnik, Stanko Demšar adjutant, Franc Proje mladinski referent.

1967: se je nabavilo novo gasilsko vozilo TAM 2000, boter vozila je HE Vuzenica.

1968: je bil gasilski dom postavljen pod streho.

1969: se je v gasilskem domu uredila dvorana, katero začne uporabljati OŠ Vuzenica za izvedbo športne vzgoje.

1972: se je nabavila nova brizgalna Rossenbauer.

1974: je bil izvoljen novi odbor v sestavi: Ivan Praprotnik predsednik, Peter Motaln poveljnik, Oto Vačovnik tajnik, Branko Vinšek blagajnik, Stanko Demšar adjutant, Franc Proje mladinski referent.

1976: se je nabavila nova motorna brizgalna Tomos.

1978: je bilo nabavljeno novo kombinirano vozilo Zastava 640, ki je bilo izrednega pomena za naš kraj. Vozilo smo uspeli nabaviti s pomočjo kmetov, ki so darovali les in samoupravne interese skupnosti Občine Radlje. Nabavila se je še črpalka Hondo in več drugega orodja.

1980: se je zaradi dotrajanosti orodnega avtomobila TAM 2000, nabavil orodni avto TAM 2001, kar je bremenilo društvo s 50% udeležbo, drugo polovico pa SIS za požarno varnost. Da smo lahko ustvarili takšen dohodek gre zahvala vsemu društvu, ker smo s srečelovi, veselicami in drugimi delovnimi akcijami bili izredno aktivni. Za predsednika društva je bil  izvoljen Oto Vačovnik, tajniške posle pa je prevzela Metka Jezeršek.

1981: so na upravnem odboru GD Vuzenica sklenili, da se opravi pregled terena, ki je v območju požarne varnosti Vuzenica. Zapisati se mora dostop do posamezne relacije v primeru požara in kako je s količino vode, ki bi bila potrebna ob požaru. Pri tem ogledu je sodelovala celotna operativna desetina.

1982: je društvo praznovalo 90. obletnico. Istega leta je v okviru društva začela delovati tudi gasilska ekipa civilne zaščite. Tajniške posle je na 90. občnem zboru prevzela Alojzija Novak.

1984: se je nekoliko spremenila sestava upravnega in nadzornega odbora: predsednik društva – Oto Vačovnik, poveljnik – Peter Motaln, podpoveljnik – Jakob Kaučič, tajnik – Alojzija Novak, blagajnik – Lizika Kričej, mladinski referent – Anton Glasenčnik, pomočnik mladinskega referenta – Ivan Naglič, strojni referent – Vlado Vačovnik, strojnik – Zdravko Haberman, šofer – Rajko Sredinšek, referent za žene – Jelka Čas, propaganda – Ivan Gril, gospodar – Stanko Demšer. Nadzorni odbor sestavljajo: predsednik – Ivan Praprotnik, člana pa sta Franc Proje in Branko Vinšek. V tem letu smo pričeli z gradnjo nad garažami v gasilskem domu. V teh prostorih bo gostovala krajevna knjižnica in druga društva. Lastnik teh prostorov je GD Vuzenica, vzdrževanje pa prevzame KS Vuzenica. V tem letu je praznovala 60. obletnico gasilska godba, ki deluje v okviru GD Vuzenica. Na svečanosti so Nikolaja Vinšeka proglasili za častnega kapelnika. Godbo je takrat vodil kapelnik Konrad Urnaut.

1985: so se zgradile spodnje garaže, s tem je društvo pridobilo pet boksov, od katerih je eden od CZ, dva od smučarskega kluba in dva od matičnega društva.

1986: je bil letni občni zbor prvič v dvorani gasilskega doma. Prej smo kar nekaj let gostovali v gostišču Vinšek.

1988: je bil na občnem zboru izvoljen nov odbor z dvema novima članoma: namestnik predsednika Zdravko Haberman in namestnikom poveljnika Ivanom Nagličem. Sprememba nastane še pri mladinskem referentu, kateri je Ivan Gril, njegova pomočnika sta Drago Širnik in Franc Naglič, strojni referent postane Rajko Sredinšek, strojnik pa Jože Pušnik, ostali člani upravnega in nadzornega odbora ostanejo isti.

28. januarja 1989: sta na občnem zboru predsednika GD Vuzenica Oto Vačovnik in GD Dekani Miran Gregorič podpišeta listino za pobratenje društva. Nabavljen je bil kombi IMV za prevoz članov.

1990: je bil s pomočjo GZ Radlje, kmetov in z lastnimi sredstvi nabavljen TAM 190, s 6600L vode in pogonom na vsa štiri kolesa.

1991: je bil prodan kombi IMV in nabavljeno novo vozilo TRAFIC

1992: je naše društvo praznovala 100. obletnico delovanja. Društvo prejme ob 100. obletnici praznovanja za posebne zasluge zlato priznanje.
Poveljnik Peter Motaln je prosil za razrešitev dolžnosti poveljnika. Po tridesetih letih uspešnega vodenja operativnih enot našega društva mu je bila prošnja ugodena. Poveljnik postane Ivan Naglič. Petru Motalni je bila izrečena posebna zahvala za njegovo delo in trud. Podeljena mu je bila plaketa za častnega poveljnika društva.

1993: je na letnem občnem zboru predsednik Oto Vačovnik po trinajstih letih svoje predsedniško mesto zaradi zdravstvenih razlogov predal že usposobljenemu namestniku Zdravku Habermanu.
Izvoljeno je bilo novo vodstvo: upravni odbor; Zdravko Haberman- predsednik, Oto Vačovnik- podpredsednik, Ivan Naglič- poveljnik, Drago Širnik- podpoveljnik, Pavla Selič- tajnica, Lizika Kričej- blagajničarka, Alojz Naglič- referent za mladino, Alojzija Novak- referentka za žene, Ivan Gril- referent za propagando in arhiv, Stanislav Pavalec- strojni referent, Jože Pušnik- strojnik, Rajko Sredinšek- šofer, Franc Plimen- nosilec prapora, Franc Naglič- namestnik nosilca prapora in Stanko Demšar- hišnik, gospodar; nadzorni odbor: Peter Motaln- predsednik, Franc Proje- član in Jakob Kaučič- član S svojimi člani smo sodelovali na no kongresu gasilcev v Slovenj Gradcu, bili smo tudi prisotni ob odprtju gasilskega muzeja na Muti 15. maja, kjer imamo tudi mi razstavljene eksponate.

1994: je gasilska godba praznovala 70. obletnico delovanja. Godba je izvedla celovečerni slavnostni koncert. Zadnjih 10 let jo je uspešno vodil kapelnik Konrad Urnaut. Ob jubileju so bila podeljene Gallusove značke in listine najbolj zaslužnim godbenikom. Istega leta smo v Vuzenici praznovali 150. obletnico delovanja Antona Martina Slomška in tudi tukaj nismo stali ob strani.

1995: je kapelnik Konrad Urnaut predal dirigentsko palico in pult Nikolaj Vinšek. Na tem občnem zboru je bil sprejet statut Prostovoljnega gasilskega društva Vuzenica in se opravil vpis v register društev.

1996: je bil s pomočjo občine Vuzenice, obrtnikov in kmetov ter aktivnim delom gasilcev nabavljen nov orodni avtomobil Mercedes 412.  V sklopu vuzeniških dnevov je bilo izvedeno prvo pokalno gasilsko tekmovanje, ki se imenuje memorial Josipa Mravljaka. Za memorial Josipa Mravljaka smo se odločili, ker se je Josip Mravljak leta 1921 popolnoma posvetil delu novoustanovljenem gasilskemu društvu v Vuzenici kot načelnik, zgodovinar in pisec prvega gasilskega katekizma,bil je  človek s srčno kulturo, ki je živel z ljudmi in za njih – »gasilec v pravem pomenu,« za vzgled vsem. Foto

1997: se je na sprednji del gasilskega doma pritrdila slika sv. Florjana, delo umetnika Franca Pučka. Pri kapelici sv. Florjana v Spodnjem trgu je bil blagoslov novega kombija Mercedes Vito, ki smo ga uporabljali za vleko čolna, prevoz ekipe, katera je usposobljena za reševanje na vodi in članov gasilcev na vaje in tekmovanja. Foto

1998: smo prejeli najvišje občinsko priznanje za nesebični prispevek pri razvoju Vuzenice, na katerega smo vsi gasilci zelo ponosni.

1999: so se tri desetine uvrstile na državno tekmovanje. To so: desetina članic B, desetina članov A in desetina mladincev.

2000 in 2001: se je izvajala akcija  zbiranja sredstva za nabavo terenskega vozila z visokotlačno črpalko in do 3000 litrov vode ter dodatno opremo, ki spada po tipizaciji v vozilo za te namene.

2002: se je ob 110. obletnici društva krstil novo terensko vozilo in razvil se je nov prapor društva.

Foto

Predsednik društva Zdravko Haberman je na občnem zboru leta 2002 dejal: “TA SILNA VOLJA POMAGATI ČLOVEKU V NESREČI NI DANA VSAKOMUR. SREČEN PA JE LAHKO TISTI, KI TO BOGASTVO NOSI V SVOJEM SRCU.”

ZADNJIH 10 LET PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA VUZENICA

Leta 2004 je upravni odbor društva zavzel sklep, da Otokarja Vačovnika imenuje za častnega predsednika društva.

foto

V času njegovega predsedovanja je bil dograjen gasilski dom, zgrajene so bile dodatne garaže. Vodil je nešteto delovnih akcij. S posebnim veseljem sodeluje z osnovno šolo pri protipožarni vzgoji šolskih otrok. Za svoje dejanja in uspešno delo je prejel veliko priznanj in odlikovanj, med njim je priznanje GZ Slovenije I. stopnje, plamenica GZ Slovenije I. stopnje, značka za 60 let dela v gasilstvu, častni znak ob 110. letnici PGD Vuzenica in kipec sv. Florjana.

Leta 2006 dobi v prostorih gasilskega doma svojo pisarno Gasilska zveza Dravske doline. Istočasno smo opremili tudi  novo pisarno za društvo. Obe pisarni smo slovesno otvorili in blagoslovili ob 50. obletnici GZ Dravske doline v mesecu juliju 2006, kjer je naše društvo sodelovalo v pripravi in izvedbi jubileja.

foto

2006  smo zamenjali dotrajana garažna vrata, z dvižnimi vrati, s katerimi smo polepšali zgled gasilskega doma.

foto

Na 114 in 115-tem občnem zboru je bil prisoten predsednik GZ Slovenije tov. Ernest Eöry, ki je izrekel vso priznanje društvu na vseh področjih, organizacijskem in operativnem. Poudaril je, da se tako dobri rezultati kot jih dosega naše društvo, lahko dosežejo le z razumevanjem in trdim delom v društvu. foto

 

Naše društvo sodeluje z vsemi društvi v občini, dobro sodelujemo tudi s pobratenim gasilskim društvom Dekani, navezali smo tudi prijateljske stike s PGD Pesnica in DVD Brioni-Fažana. Z člani DVD Brioni-Fažana Sklep UO, da s pristopi k razgovoru in pripravi listne za podpis o sodelovanju z DVD Brioni-Fažana in PGD Vuzenica. To se je izpeljalo na 115-tem občnem zboru društva. Podpis listine sta izpeljala predsednika DVD Brijoni-Fažana Mirko Damjanac in PGD Vuzenica Zdravko Haberman.

 

V začetku leta 2007 je tajnica Pavla Selič prosila za razrešitev z mesta tajnice, zaradi službenih obveznostih, mesto tajnice je prevzela Zofija Ošlak. Istočasno pride do zamenjave pri predsednikih  mladinske komisije, Senta Kričej je prevzala naloge od Mitja Habermana.

 

Januarja 2008 je blagajničarka Lizika Kričej po 23 letih vodenja blagajne in financ društva, predala blagajniške posle novi računovodkinji društva Veri Gobec.

Maja 2008 je bil za nas in naše prijatelje iz Dekanov poseben dogodek, saj smo proslavljali dvajseto obletnico podpisa listine o pobratenju. Ta izjemen dogodek se je dogajal pri članih gasilskega društva v Dekanih.

foto

V letu 2008 so člani gasilske godbe izrazili željo, da bi ustanovili svoje društvo. Mnenja so, če bodo samostojni, se jim bo olajšalo financiranje in prijavljanje na razne razpise. Tako so godbeniki s soglasjem upravnega odbora društva ustanovili svojo društvo z imenom Vaška godba.

Februarja 2010 je naša članica  Matilda Pregel Feršt praznovala visoki jubilej 100 let.

foto

 

V mesecu marcu 2010 nas je zapustil dober prijatelj, vesten član, neumoren gasilec in predsednik društva Zdravko Haberman.

foto

Član društva je postal leta 1981. Leta 1983 je opravil izpit za izprašanega gasilca, nato so sledila nadaljnja usposabljanja za  strojnika, za sodnika in  za gasilskega častnika. Leta 1996 je napredoval v gasilskega častnika II. stopnje. Prejel je številna priznanja – za dolgotrajno delo v društvu, za aktivno operativno delo, vsa društvena priznanja, občinska priznanja, republiška odlikovanja, priznanje Florijan, srebrno priznanje Steiermark, spominsko plaketo ob 10 obletnici pobratenja z GD Dekani, priznanje ob 120-ti obletnici GD Slovenj Gradec, priznanje ob 80-ti obletnici GD Dekani, srebrno priznanje GD Picschgav. Številna priznanja dokazujejo, da je bil v društvu zelo, zelo aktiven. K zaslugam njegovega vodenja društva lahko zapišemo zaključna dela pri izgradnji gasilskega doma, nabavo sodobne gasilske opreme in avtomobilov, sodelovanja z  DVD Brioni – Fažana in negovanje pobratenja s PGD Dekani.

Člani društva smo mu že leta 1989 zaupali funkcijo podpredsednika in leta 1993 funkcijo predsednika. Gasilci Zgornje Dravske doline so kmalu spoznali njegove sposobnosti in vrline in ga izvolili za predsednika svoje zveze. Zdravko Haberman je vse svoje potenciale in ves prosti čas posvečal prav gasilstvu. S svojim izrednim delom je prispeval k uspešnejšem razvoju in napredku gasilstva, odlično je pripomogel k ugledu gasilstva v kraju in v širši družbi.

foto

Žalna seja ob smrti

predsednika Zdravka

Habermana, 22. 3. 2010,

ter vpis v žalno knjigo

 

24. 4. 2010 smo imeli izredni občni zbor. Izvedli smo volitve in za predsednika društva izvolili Marka Lešnika, ki se je z veliko vnemo in jasno postavljenimi cilji uspešno lotil vodenja društva.